Boys' Cross Country PRs for Sam Raab

Freedom 5k 5000m
2009Sam Raab20:16.43
Warinanco Dual 5133m
2009Sam Raab19:41
Holmdel Varsity 5000m
2009Sam Raab20:23
Memorial Varsity 5k 5000m
2009Sam Raab19:52
Thompson Park 5000m
2009Sam Raab19:11