Girls' Outdoor PRs for Patricia Fairweather

SP
2000P Fairweather27'10½"
Disc
1999P Fairweather58'7"
Jav
1999P Fairweather70'9"
SPx3
199964'0"P Fairweather, M Hatfield, K Sadowski
Javx3
1999169'5"P Fairweather, C Wilson, M Hatfield
Discx2
1999122'7"P Fairweather, K Sadowski