Meet List

Year Meet Site
2024-03-03GirlsMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2024-03-03BoysMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2023-03-05GirlsMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2023-03-05BoysMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2022-03-05GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2022-03-05BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2020-03-08GirlsMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2020-03-08BoysMeet of ChampionsIndoorStaten Island Ocean Breeze
2019-02-24GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2019-02-23BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2018-02-26BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2017-02-26GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2017-02-26BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2016-02-27BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2016-02-27GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2015-02-21BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2014-03-01BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2014-03-01GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2013-02-23BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2012-02-25BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2011-02-26GirlsMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2011-02-26BoysMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2010-02-27BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2009-02-21BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2008-02-23BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2007-02-24BothMeet of ChampionsIndoorToms River Bubble
2006-02-12GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2006-02-12BoysMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2005-02-27GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2004-02-29BoysMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2004-02-29GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2003-02-23BoysMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
2003-02-23GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
1998-02-22GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
1993-02-21GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
1982-03-01GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
1981-02-21GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University
1980-02-23GirlsMeet of ChampionsIndoorPrinceton University